Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Nysie
Aktualności
2014-09-01 https://www.facebook.com/mownysa?ref=hl Foto relacja z MOW.
2014-09-01 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE
Kształcenie i wychowanie w kontekście pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Zespole Szkół Specjalnych nabiera bardzo szczególnego znaczenia służy bowiem rozwijaniu u młodzieży niedostosowanej społecznie poczucia odpowiedzialności, za losy swoje, swojej ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego prawa , oraz społecznie akceptowanych i respektowanych norm życia, oraz dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
System oświaty w oparciu o który stworzono ten program zapewnia w szczególności:
 • Realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz praw dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do ich wieku i osiągniętego rozwoju.
 • Wspomaganie przez placówkę oświatową wychowawczej roli rodziny.
 • Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych i specjalnych form pracy resocjalizacyjno - dydaktycznej.
Przeprowadzona diagnoza zasobów placówki -szkoły wykazała mocne i słabe strony instytucji w zakresie wychowania.
Mocne strony to:
 • wykwalifikowana kadra nauczycieli przygotowana do realizacji programów psychoedukacyjnych, profilaktycznych, pozalekcyjnych
 • otwarta postawa wychowawców i nauczycieli na innowacje wychowawcze i samodoskonalenie, poszukiwanie nowych metod i form pracy
 • dysponowanie bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjnych dla dzieci
 • kontakt z absolwentami
 • posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej umożliwiającej prowadzenie różnorodnych zajęć
 • położenie szkoły i jej otoczenie
 • duże zaangażowanie części rodziców w życie i postępowanie swoich dzieci
 • dobra współpraca z lokalnym środowiskiem i samorządem lokalnym.
Słabe strony to:
 • blokady komunikacyjne w zespołach społecznościach wychowanków
 • duża grupa uczniów o specyficznych potrzebach wychowawczo resocjalizacyjnych edukacyjnych, zaniedbanych środowiskowo, wychowujących się w rodzinach dysfunkcjonalnych, patologicznych
 • duża grupa wychowanków o bardzo zaawansowanej i ugruntowanej demoralizacji popartej permanentną negacją wszelkich działań naprawczych
 • małe zaangażowanie części rodziców w sprawy wychowawcze swoich dzieci ( brak kontaktów z wychowawcami, nauczycielem i własnymi dziećmi)
 • brak imienia szkoły, sztandaru
 • brak stałej długofalowej formuły współpracy ze sponsorami placówki
Program wychowawczy by być mógł skuteczny objąć musi w szczególności:
 • powinności wychowawcze będące wymiarem pracy resocjalizacyjno - edukacyjnej każdego wychowawcy - nauczyciela, określone w ramach zadań ogólnych placówki
 • powinności treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych
 • powinności wychowawców klasowych
 • wychowawcze treści zawarte w dokumentach placówki
 • harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych
 • istniejące lub tworzone zwyczaje i obyczaje szkolne
 • zasady współpracy wychowawczej z rodzicami
 • zasady współpracy wychowawczej z samorządami
 • cele wychowawcze szkolnego samorządu uczniowskiego
Podstawa programowa:
Wychowawcy i nauczyciele w swojej pracy ,prowadzą szeroko pojęte działania readaptacyjne swoich wychowanków i pozyskują do swych wielopłaszczyznowych oddziaływań rodziców, którzy powinni być czynnikiem wspierającym te działania. W wyniku tych działań wychowankowie – uczniowie powinni w szczególności:
 • Akceptować i podejmować szczególny zakres działań resocjalizacyjno naprawczych określonych przez zespoły specjalistów.
 • Znajdować w placówce środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).
 • Rozwijać w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
 • Mieć świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.
 • Stawać się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną i wolność innych.
 • Poszukiwać, odkrywać i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
 • Uczyć się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.
 • Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwości doskonalenia się.
 • Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
Do pobrania - Dokumenty, Podania, Pisma